Modbus/TCP


Enable

Check to enable Modbus/TCP

Write protection

Check to disable configuration through Modbus/TCP